Vakıf


Vakfımız, şehrimizin manevi mimarlarından biri olan Somuncu Baba (Hamiduddin-i Aksarayi) hazretlerinin hatırasını yaşatmak ve bu vesile ile toplumumuzun sayısız sıkıntı içinde kıvranan dar gelirli insanlarının ihtiyaçlarını gidermede onlara yardımcı olmak düşüncesiyle 1991 yılında kurulmuştur. 

Resul-i Ekrem Efendimiz (sav.)buyuruyorlar: "İnsanların en hayırlısı, insanlara en fazla faydalı olanıdır." Bu hadis-i şerifin müjdesine erebilmek, insanların en hayırlıları arasına girebilmek için, Bursa'mızın hayırsever insanları senelerdir vakfımıza maddi ve manevi yardımlarda bulunmuş, hizmet kervanına katılmış, vakfımızı daha da güçlenmiş olarak bu günlere taşımışlardır.

Gayemiz;

Vakıf gelirlerinden her yıl idare masrafları, teftiş ve denetleme masrafları gibi zaruri masraflar düşüldükten sonra en az %80’i, genel özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan ve alacak olan hizmetlerde harcanmasına öncelik vermek üzere, Vakıf Mütevelli Heyetinin tercih ve takdirine uygun bir şekilde;

 

Yüzlerce yıldan beri Bursa’mızın mutena semtlerine adını vermiş, camii, türbesi, imareti ve müştemilatı ile şehrin tabii yapısı içinde tarihi bir çevre oluşturulacak zengin özelliklere sahip Emir Buhari, Şeyh Hamidüddin Aksarayi (Somuncu Baba) ve İsmail Hakkı Bursavi gibi zatlar adına tesis edilen tarihi yapıları, bu konudaki mevzuatın usullerine tabi olarak korumak, onarmak, içtimai fonksiyonlarını işbu vakıf senedine uygun olarak yürütmeyi temin etmek, bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

 

Başta bu semtlerin fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç kimseleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

 

 

Vakfın imkanlarıyla çalışacak fırın ve aşevi tesisiyle,muhtaçlara yemek ve ekmek dağıtmak ve yedirmek.

 

 

Fakir ve bakıma muhtaç hastalara yardımcı olmak üzere, muayene ve tedavi imkanları sağlamak, bu amaçla kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, faaliyetlerin idamesine, tesislerin genişletilmesine yardımcı olmak, hastane, doğumevi, şifa yurtları tesis ve inşa edip işletmek.

 

 

Fakir, kimsesiz, düşkün kimselerin ve çocukların barınabileceği huzur evleri tesis veya inşa edip işletmek, fakir çocuk ve gençler için sünnet ve evlenme cemiyetleri düzenlemek.

 

 

İlmi kuruluşlarla işbirliği yaparak başta Emir Buhari, Üftade, Mahmud Hüdayi, İsmail Hakkı Bursevi ve Somuncu Baba olmak üzere diğer İslam büyükleri hakkında ilmi, dini ve milli konularda araştırmalar yapılmasını temin ve teşvik etmek, bu tür çalışmalara her türlü maddi ve manevi destek sağlamak, hazırlanacak eserlerin neşretmek, bu konuda her türlü inceleme ve toplantıyı bizzat tertip veya teşvik etmek, gerektiğinde neşriyat faaliyetlerini idame için müesseseler kurmak.

 

 

Kurucuların uygun göstereceği veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün yahut Diyanet İşleri Bakanlığı’nın tavsiye edeceği, ancak yine de Genel Kurulun Uygunluğunu onaylayacağı semt ve yerlerde mescit veya camiler, diğer mabetler yapmak, yaptırmak, bunlarla ilgili faaliyetlere yardımcı olmak.

 

 

Kabiliyetli ve muhtaç her derecede öğrenim gören gençlere tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, iskan, iaşe, ibate, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahipleri için ücretsiz olmak üzere yetkili makamların izni ile yurtlar, öğrenim merkezleri, orta dereceli okul veya yüksek öğrenime hazırlık kursları,ü biçki dikiş vb. gibi kurslar, Kur’an kursları yapmak, açmak, öğrencilerin bilgi ve görgülerini arttırarak onları ülkemize ve milletimize yaraşır hasletlerle donatmak, maddi ve manevi yönden kusursuz yetiştirmek üzere burslar vermek, yarışmalar düzenlemek, mükafatlar ihdas etmek, öğrenim kurumlarına yardımcı olmak.

 

 

Yurt dışına eğitim, araştırma veya ihtisas için öğrenci göndermek, mastır ve doktora yapanlara yurt içi ve yurt dışı bursu vermek, kitap, dergi, fotokopi ve bunun gibi gerekli araştırma malzemelerini temin etmek.

 

 

Konferans, seminer, münazara, sohbet, panel gibi her türlü ilmi, dini, kültürel kapalı salon ve açık hava toplantıları tertip etmek. Yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek, yaz ve kış kamp ve piknikleri tertip etmek.

 

 

İlim ve irfan hayatına katkıda bulunacak kitap te’lif ve tercüme etmek, bunları yayınlamak, yayınevi açmak, dergi, risale ve gazete çıkarmak.

 

 

Fakir ve ihtiyaç sahibi olduğuna Mütevelli Heyetince kanaat getirilecek kimselere imkanlar ölçüsünde sosyal yardımlar yapmak.

 

Yukarıda zikredilen gayeler ve benzeri hizmetlerle ammenin maddi ve manevi refahını temine çalışmak vakfın gayesidir.

  Oruç tutuyor musun, hayır. Namaz kılıyor musun, hayır. Peki sen bu hayatın neresinden hayır Bekliyorsun? Hz. Ömer (s.a.v)